Menu
0

Enter your keyword

Doprava

Doručování zboží

Při platbě – Na dobírku, prodávající odešle zboží kupujícímu, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Obvyklým odesílacím dnem je pátek následující po potvrzení objednávky. Toto je z důvodu rozdělených skladovacích a odesílacích míst, a že předávání zboží se provádí ve většině případů ve čtvrtek.  Prodávající však nenese zodpovědnost za možné pozdní doručení, ze strany pošty, přes kterou je zboží, po zaplacení a připsání na účet prodávajícího, zasíláno.

Při platbě předem na účet, prodávající odešle obvykle zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů.       Doba odeslání začíná běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. Obvyklým odesílacím dnem je pátek následující po potvrzení objednávky. Toto je z důvodu rozdělených skladovacích a odesílacích míst, a že předávání zboží se provádí ve většině případů ve čtvrtek.  Prodávající však nenese zodpovědnost za možné pozdní doručení, ze strany pošty, přes kterou je zboží, po zaplacení a připsání na účet prodávajícího, zasíláno.

Je nutné správně uvést variabilní symbol platby pro bezchybnou a rychlou identifikaci platby. Symbol bude zaslán v poznámce potvrzovacího e-mailu. V případě nesprávně uvedeného variabilního symbolu si prodávající vyhrazuje právo na neodeslání zásilky, popřípadě prodloužení doby odeslání zboží o dobu nezbytně nutnou na identifikaci platby.

Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím třetí osoby, vždy za podmínek, které jsou součástí objednávky.

Doručování zásilek do zahraničí není povoleno. Je možné jen po předchozí domluvě a dopočítání reálné ceny dopravy do té dané země.

Kupující je povinen zboží převzít!

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat po kupujícím náklady na poštovné a přepravu.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku vyšší moci), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit a zavazuje se informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.