Menu
0

Enter your keyword

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://nomads-hells-angels.cz/eshop/

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Zboží, objednávka a platba

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a poplatku za dobírku.

Platby ze zahraničí nejsou povoleny, možné jsou pouze po předchozí domluvě a dopočítání reálné ceny, včetně všech poplatků bank a dopravců pro platby a dopravu té dané země.

Přijímané způsoby platby

  • platba předem bankovním převodem
  • platba dobírkou
  • platba v hotovosti (pouze při osobním převzetí)

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají typu prodávaného zboží, pokud není v popisu výrobku uvedeno jinak.

Kupující je povinen zkontrolovat objednávané velikosti pomocí tabulek velikostí jednotlivých výrobců. Na případné neshody ve věcech velikostí nebude později brán zřetel.

Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí prodeje bez udání důvodu. Pokud došlo prokazatelně k úhradě zboží formou platby předem, budou tyto prostředky bezodkladně převedeny zpět na účet kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku s kupujícím zrušit v případě, kdy bylo zboží objednáno, a ze strany dodavatele byly změněny ceny, že zboží není na skladě z důvodu souběhu objednávek a nákupů a zároveň si stejná oprávnění vyhrazuje i v případě, že dodavatel či výrobce přestane dodávat objednaný produkt.

Doručování zboží

Při platbě – Na dobírku, prodávající odešle zboží kupujícímu, nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Obvyklým odesílacím dnem je pátek následující po potvrzení objednávky. Toto je z důvodu rozdělených skladovacích a odesílacích míst, a že předávání zboží se provádí ve většině případů ve čtvrtek.  Prodávající však nenese zodpovědnost za možné pozdní doručení, ze strany pošty, přes kterou je zboží, po zaplacení a připsání na účet prodávajícího, zasíláno.

Při platbě předem na účet, prodávající odešle obvykle zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů. Doba odeslání začíná běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího. Obvyklým odesílacím dnem je pátek následující po potvrzení objednávky. Toto je z důvodu rozdělených skladovacích a odesílacích míst, a že předávání zboží se provádí ve většině případů ve čtvrtek.  Prodávající však nenese zodpovědnost za možné pozdní doručení, ze strany pošty, přes kterou je zboží, po zaplacení a připsání na účet prodávajícího, zasíláno.

Je nutné správně uvést variabilní symbol platby pro bezchybnou a rychlou identifikaci platby. Symbol bude zaslán v poznámce potvrzovacího e-mailu. V případě nesprávně uvedeného variabilního symbolu si prodávající vyhrazuje právo na neodeslání zásilky, popřípadě prodloužení doby odeslání zboží o dobu nezbytně nutnou na identifikaci platby.

Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím třetí osoby, vždy za podmínek, které jsou součástí objednávky.

Doručování zásilek do zahraničí není povoleno. Je možné jen po předchozí domluvě a dopočítání reálné ceny dopravy do té dané země.

Kupující je povinen zboží převzít!

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat po kupujícím náklady na poštovné a přepravu.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího (v důsledku vyšší moci), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit a zavazuje se informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží, pokud již nebylo odesláno.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá předem ve 14 denní lhůtě před zpětném odeslání zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či jeho číslo, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Je-li vrácené zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vrácené zboží zaslané kupujícím formou dobírky nebude prodávajícím převzato.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit: – o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; – o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí:

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad:

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití, či chybně zvolené velikosti.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do sedmi pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

SPOLEK CHLUMSKÝCH PŘÁTEL JEDNÉ STOPY, Vítězslava Nezvala 217,psč. 35709, Chlum Svaté Máří, IČO 057 89 711, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka 7950 L, je obchodní společnost provozující www.rapide-bv.cz (dále „my“) jako správce osobních údajů se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme tyto osobní údaje:, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu, v některých případech heslo v zašifrované podobě a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies, případně jiný online identifikátor. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou Vám k dispozici tyto kontaktní údaje: e-mail: supportshop81@email.cz.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji v poskytování služeb. Shromažďujeme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracováváme je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například na objednávce zboží, vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu či e-mailu. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

Osobní údaje zpracováváme za těmito účely a na základě těchto právních titulů (důvodů zpracování):

Zpracování na základě plnění Vaší objednávky, případně oprávněný zájem ve smyslu informování o novinkách či akcích na související produkty.

Zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu o uložení Vašich údajů založením uživatelského účtu na https://nomads-hells-angels.cz/eshop/

Při zpracování všech výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po maximální dobu 10 let od data jejich získání. Tato doba nemá vliv na osobní údaje uchovávané na základě plnění zákonných povinností např. pro účely řádného vedení účetnictví či archivnictví.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme pouze k tomu, abychom vám poskytli naše služby, upozornili Vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto kategorie (druhy) subjektů: účetní společnost, poskytovatel IT systému či uložiště, poskytovatel emailového klienta, partneři, kteří zajišťují dopravní služby. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Přijali jsme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, přístupový kód či jakýkoli jiný bezpečnostní prostředek a ověřování, které Vám umožňují přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za to, že toto heslo budete držet v tajnosti a budete dodržovat naše pokyny. Pověřujete nás, abychom jednali dle pokynů jakékoli osoby, která vloží Vaše údaje.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit Vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní opatření.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie Vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu našich stránek a umožnit Vám lepší uživatelskou zkušenost nebo Vám předávat naše doporučení, zatímco si prohlížíte jiné stránky. Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies či obdobné technologie nepřijímal.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, napište nám na naši adresu, nebo nás oslovte prostřednictvím oddílu Kontakt na https://nomads-hells-angels.cz/index.php/support-81.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.11. 2018.

DODATEK

Kupující by měl být srozumněn, že kupuje zboží specifického rázu a koupí dobrovolně vyjadřuje podporu určitého klubu (spolku). Tento e-shop není obchod ve smyslu prodejní společnosti, slouží jen pouze jako přiblížení klubu (spolku) příznivcům a přátelům, kteří pávě koupí našeho produktu vyjadřují svou podporu. Proto by mělo být jednání kupujících v souladu s pravidly podpory a mělo by být tedy s náležitým respektem. Zároveň i přístup k zakoupeným produktům by měl být v rámci této podpory v náležitém respektu.